Bloggarkiv

torsdag 16 februari 2017

Protokoll Årsmöte 2017-02-05

Oskarshamns Brukshundklubb

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Maria Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Hannah Eklundh och Helle Jansson.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Det fanns 26 ST röstberättigade medlemmar på årsmötet.

§ 4 Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Marie Lindström och Eva Eklundh blev styrelsens val av mötessekreterare.

§ 5 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Frågan om årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst besvarades med ja.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och därefter godkändes den.

§ 7 Styrelsens berättelse från det sist flutna verksamhetsåret

Mötesdeltagarna fick en stund på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen och ställa frågor. En notering gjordes till Tävlingssektorns Verksamhetsberättelse angående Tävlingsledarkonferensen i Vrigstad. Den var ett informationsmöte och var inget som påverkade klubbens tävlingsledares auktorisation. Verksamhetsberättelsen lades sedan

till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

Klubbens ”minus” i ekonomin är oroande. Investeringar har visserligen lagts på underhåll och upprustning av klubbstugan och har bidragit till ökande kostnader men intäkterna till klubben är inte tillräckliga för att de ska vara en tillfredsställande ekonomi. Det som generarar pengar är många kurser. Brist på instruktörer har gjort att det inte kunnat hållas så många kurser. Dock ser det bättre ut på den fronten nu då nya instruktörer har utbildats och klubben kan erbjuda fler kurser. Tävlingar är ytterligare en post där klubbens intäkter kan öka. Det kommer att hållas en Rallylydnadstävling (Dubbel) vilket förhoppningsvis lockar många startande som då ger plus i klubbens kassa.

Uthyrning av klubbstugan till allmänheten behövs mer reklam för. Den nya styrelen fick i uppdrag av Årsmötet att titta på det.

§ 9 Revisorernas berättelse från det sist flutna verksamhetsåret

Revisorns berättelse lästes upp och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det sist flutna verksamhetsåret.

§ 11 Fastställande av beslut om

A) Inriktning och budget för kommande år (2017)

Styrelsens och sektorernas verksamhetsplaner gicks igenom och godkändes.

Klubben fyller 50 år 2017 vilket kommer att firas. Information om firandet kommer.

Budgetförslag för 2017 gicks igenom och därefter godkändes detta förslag.

B) Medlemsavgift för nästkommande år

Styrelsen har bemyndigande att följa höjning som sker på central nivå.

 

§ 12 Val av

A) Ordföranden på 1 år

Till ordförande på 1 år valdes Maria Sjögren.

B) Sekreterare på 2 år

Till Sekreterare på 2 år valdes Anngelica Slättås.

C) Ordinarie ledamöter på 2 år

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Anette Carlberg, Josephine Hjälteryd, Sandra Vatn,

Carina Andreasson, Helén Larsdotter.

D) Suppleanter

Till suppleant på 2 år valdes Jenny Blom.

E) Revisor

Klubben kommer att anlita Moa Gunnebrandt för att granska klubbens räkenskaper för år 2017. 

F) Valberedning på 1 år

Till valberedning på 1 år valdes, Sven-Gunnar Ågren, Stina Thorell samt Sandra Tvingsell

(Sammankallande är Sandra Tvingsell).

 

§ 13 Fråga om omedelbar justering av § 11 och § 12

Frågan om omedelbar justering av § 11 och § 12 besvarades med ett ja.

§ 14 Motioner

Inkomna motioner KM Agility, KM Lydnad (2ST), Ny organisation för klubbstyrelse.

Motion Agility

Tre storleksklasser: Small, Medium samt Large är det klasser de kommer att tävlas i.

En klubbmästare utses i varje klass. Hunden ska ha uppnått 18 månader för att få starta.

Årsmötet röstade för och godkände den inkomna motionen för KM i agility.

Motioner KM Lydnad

Två motioner gällande KM i Lydnad har inkommit. Den ena motionen förordade att KM avgörs på årets sista officiella lydnadstävling där då en klubbmästare utses i varje klass.

Den andra motionen förordade att KM fortfarande är inofficiellt och Klubbmästaren avgörs

i lydnadsklass I enligt de nya reglerna.

Årsmötet röstade för och godkände den inkomna motionen där KM avgörs på årets sista officiella lydnadstävling.

( Notering: KM i Bruks kvarstår enligt de regler där en Klubbmästare avgörs på ett

inofficiellt arrangemang i apellklass.)

Motion Ny Styrelseorganisatation

Motion inkommen där styrelsens organisation består av 9 ST styrelseposter istället för nuvarande 13 ST styrelseposter.

Årsmötet röstade för och godkände den inkomna motionen.

§ 15 Utdelning av medaljer och förtjänstplaketter

Medaljer, vandringspriser samt övriga priser delades ut.

Följande priser delades ut:

Klubbmästerskap 2016

Agility

Small  Anna Verlebrandt med Milli, VP.

Medium  Anna Verlebrandt med Nisse, VP.

Large  Catherine Rindstig, Embla, VP.

Årets Tävlingsekipage 2016

Hannah Eklundh med Dio. Tävlar i Lydnad.

Årets Nykomling 2016

Charlotte Johansson, Nikki. Tävlar i Agility.

Uppflyttningsmedaljer 2016

Lydnad

Uppflyttad till klass Elit

Stina Thorell med Neppe.

Rallylydnad

Uppflyttad till Fortsättningsklass

Lisa Lord, med Gibbs.

Alma Sandvall med Sissi.

Evy Bågfeldt med Doris.

Jenny Sandvall med Xan.

Charlotte Rinaldo med Piraya.

Jenny Blom med Heidi.

Jenny Blom med Toker.

 

Uppflyttad till Avancerad klass

Jenny Blom med Heidi.

Charlotte Rinaldo med Piraya.

Evy Bågfeldt med Doris.

Maria Sjögren med Enya.

 

Uppflyttad till Mästarklass

Charlotte Rinaldo med Piraya.

Anngelica Slättås med Mini.

 

Avtackning till avgående styrelsefuntionärer.

§ 16 Övriga frågor

Nu finns möjlighet att betala med Swish på klubben.

Information och genomgång av de nya reglerna i Tävlingslydnad ett önskemål.

Rallylydnadstävlingen i vår är inte öppen för anmälan på SBK Tävling.

Kontroll av detta kommer att göras.

Pengar från Studiefrämjande finns att ”hämta” om man som medlem tränar tillsammans, minst 3 st. Listor fylls i och skickas till Marianne.

Information kommer ut på Face Book och Hemsidan hur man ska gå till väga.

§ 17 Mötets avslutande

Maria avslutade årsmötet.

 

Vid protokollet

 

Eva Eklundh                                                                                     Marie Lindström

Sekreterare                                                                                      Mötesordförande

 

 

Helle Jansson                                                                                  Hannah Eklundh

Justeringsman                                                                                Justeringsman

 

 

 

 

onsdag 25 januari 2017

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2017-01-12

Närvarande: Anette Carlberg, Anna Engström, Carina Andreasson, Annika Bodenholm, Eva Eklundh, Malin Björklund, Maria Sjögren, Jenny Blom, Helén Larsdotter.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist, Jenny Pihl, Susanne Petersson- Källman.

 

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

§2 Godkännande av Dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Carina Andreasson och Helén Larsdotter.

§4 Sektorerna rapporterar

HUS:

Anmälan till kurserna öppnar 1 feb.

Kurser som kommer att erbjudas är:

Valpkurs, 2 ST kurser. Fortsättningskurs, 1 ST kurs. Aktiveringskurs 1 ST kurs. Rallylydnad Nybörjare, 12 ST platser.

Kursplaner för alla klubbens kurser så de har en gemensam nämnare har gjorts.

Angelica och Maria utbildar sig till allmänlydnadsinstruktörer och kommer att när

kurserna börjar hålla kurs som instruktörer.

Anna kommer att sista helgen i januari genomgå Probleminstruktörsutbildningen.

Visat sig vara en efterfrågad resurs av hundägare.

RUS:

3 ST MH kommer att anordnas under 2017.

M3:ans utbildningen kommer att bli 4/3-5/3 2017.

TS:

Funktionärsträff kommer under februari.

Nytt material kommer att köpas in pga. de nya reglerna i Lydnad (Internationella reglerna).

§5 Skrivelser

Kallelse till SBK Distriktsmöte lördag 21 januari Vrigstad Värdshus har inkommit.

Carina Andreasson samt Sven-Gunnar Ågren representerar klubben, vilket bestämdes efter

det styrelsemötet varit.

§6Bordlagda ärenden.

Föreläsning 50-års Jubileum. Anna har varit kontakt med några föreläsare som kan vara

aktuella. Styrelsen tog beslut om att boka en av dessa.

Festkommitté för att anordna en fest med anledning av 50-årsfirandet?

Har klubbens medlemmar intresse av detta? Tanken är att Festkommittén bildas av medlemmar som i sin tur kommunicerar med styrelsen om detta. Frågan tas upp på Årsmötet.

Medlemsmodellen:

Klubbutveckling: Presentation av klubben. Trivselregler. Beskrivning över olika

funktioner inom styrelsen. Vad innebär det att vara funktionär? Ex spårläggare mm. Ovanstående är tänkt att presenteras på nästa Medlemsmöte.

§7 Styrelsen

Beslut togs att skapa en ny Facebooksida som tillsvidare kommer att fungera jämsides

med den gamla. Till den nya sidan kommer det att vara administratörer som lägger ut

informationen som klubben vill ha ut.

§8 Ekonomi

Susanne hade inte möjlighet att närvara på mötet så ingen redovisning

av ekonomin lämnades.

§9 Övrigt

Malin undrade om det är klart med möjligheten att betala med Swish.

Susanne får redogöra på nästa möte om det är färdigt för användning.

Lekflätor till hundar som pris på tävlingar fixar Maria.

Möjligheten att kunna köpa Titelrosetter när man uppnår titel på vår klubb i Rallylydnad

en möjlighet som diskuterades.

Förberedelser inför Årsmötet bockades av.

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet.

 

Vid protokollet   

                         

Eva Eklundh                                                                                                               Maria Sjögren

Sekreterare                                                                                                                Mötesordförande

 

 Helén Larsdotter                                                                                                     Carina Andreasson        

 Justeringsman                                                                                                          Justeringsman                                                                                   

 

 

 

fredag 2 december 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-11-17

Närvarande: Anette Carlberg, Anna Engström, Carina Andreasson, Annika Bodenholm, Susanne Petersson-Källman, Eva Eklundh, Malin Björklund.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist, Jenny Pihl, Jenny Blom, Maria Sjögren, Helén Larsdotter.

 

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Anette Carlberg.

§2 Godkännande av Dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Carina Andreasson och Malin Björklund.

§4 Sektorerna rapporterar

HUS: Probleminstruktörsutbildningen är uppskjuten till nästa år (feb/mars 2017).

RUS: MH genomfördes det den 12 nov. med 6 hundar.

M3:ans utbildningen är i dagsläget inte fastställd hur och när det blir.

TS: Malin och Helle har varit på möte Vrigstad om nya Lydnadsreglerna i Lydnad.

Informationen om de nya reglerna var luddigt och oklart.

Nytt material behöver köpas in till klubben pga. de nya reglerna i Lydnad. Hinder, apporter bl.a. Tävlingsböcker för att tävla i Lydnad återinförs. Ska följa de internationella reglerna.

KM i Lydnad blev inställt pga. av för få anmälningar.  Likaså KM i Bruks blev inställt.

(Ingen anmälan alls).

§5 Skrivelser

Två st. motioner har inkommit.

En motion föreslår att KM i lydnad även fortsättningsvis vara inofficiellt med klass I som enda

klass.

Den andra motionen som inkommit föreslår att KM i Lydnad ingår i den sista officiella av OBK:s Lydnadstävlingar för året.

Styrelsen har behandlat motionerna och tillstyrker motionen som förslår att KM avgörs i klass I på en inofficiell tävling inom OBK. Styrelsens motivering är att ge den inofficiella varianten en chans till och därefter utvärdera hur det ska bli fortsättningsvis.

 

§6Bordlagda ärenden.

Medlemsmodellen:

Klubbutveckling: Ska diskuteras på ett separat möte den 18 dec.

§7 Styrelsen

Styrelsen tog beslut att inte dela ut några presentkort till spårläggare längre.

Malin och Anna kollar upp ev. föreläsare till klubbens Jubileumsfirande nästa år.

§8 Ekonomi per 2016-11-17

Kökskassa 500,-

Kassa 2 000,-

Swedbank ftg.13 216,-

Swedbank plac. 170,-

Swedbank fond 264 000,-

Summa 279 886,-

Obet.räkningar - 295,-

Summa totalt: 279 591,-

 

§9 Övrigt

Letandet efter en inomhuslokal fortsätter.

Låset på dörren till övervåningen ska bytas ut mot haspar efter det har visat sig

att det har gått i baklås.

Nytt insatt möte den 18 dec klockan 15.00–18.00 där Klubbutveckling samt Jubileumsfirandet av klubben ska diskuteras.

 

§10 Avslutande av mötet

Anette avslutade mötet.

 

Vid protokollet   

                         

Eva Eklundh                                                                                                                Anette Carlberg

Sekreterare                                                                                                                Mötesordförande

 

 Malin Björklund                                                                                                       Carina Andreasson        

 Justeringsman                                                                                                          Justeringsman                                                                                   

 

 

 

 

torsdag 17 november 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-10-20

Närvarande: Maria Sjögren, Anette Carlberg, Anna Engström, Helén Larsdotter, Carina Andreasson, Annika Bodenholm, Susanne Petersson-Källman.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Eva Eklundh, Malin Björklund, Sara Blomqvist

Jenny Pihl, Jenny Blom.

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

§2 Godkännande av Dagordning

Godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Helén Larsdotter och Anette Carlberg.

§4 Sektorerna rapporterar

HUS: Angelica och Maria har börjat på Grundmodulen. Anna åker 2 helger på problem-

hundutbildning. Kurserna håller på att avslutas och Anna kommer att kalla till instruktörsmöte innan Jul.

RUS: MH blir det den 12 nov. Vi tar 6 hundar men vi har 9 anmälda i dag.

Carina jobbar på att få till en M3:a.

§5 Skrivelser

Inga skrivelser.

§6Bordlagda ärenden

Malin går på Föreningsriksdagen den 24/11.

Medlemsmodellen:

Klubbutveckling:

Satsa på ev. föreläsning på medlemsmöten.

17/11 slutföra uppdragsredovisningarna och färdigställa Välkomstbrevet.

Vara mer tydlig när det gäller möten till funktionärer att alla kan komma även om man inte varit funktionär tidigare.

§7 Styrelsen

§8 Ekonomi

Kökskassa 500,-

Kassa 2 000,-

Swedbank ftg. 33 500,-

Swedbank plac. 170,-

Swedbank fond 264 300,-

summa 300 470,-

Obet.räkningar 19 073,-

Summa totalt: 281 397,-

 

§9 Övrigt

En motion har inkommit gällande att minska ned antalet poster i styrelsen samt att

låta två sektorer (Tjänstehundssektorn samt PR/Infosektorn läggas vilande).

Styrelsen tillstyrker motionen och den kommer att tas upp på Årsmötet.

Diskutera om Förtjänsttecken ska delas ut på klubbens 50-årsfest. Inget beslut fattades.

Ska diskuteras vidare.

Städdagen blev ej av, endast 3 personer kom klockan 17.00. Ett nytt försök görs till våren.

Annika har kontaktat Fritidskontorets Daniel Stenberg om lokal till inomhusträning.

Daniel skulle kolla med Flyghangaren och sedan återkoppla till Annika.

Annika kollar också om det finns någon gymnastikhall eller liknande inom kommunen till

hundträning. Maria har mailat Big Bang men inte fått svar ännu.

Anette kollar med hamnen om de ev. har någon lokal.

Lampa med rörelsedetektor behövs vidytterdörren, så det ska tas med på nästa årsbudget.

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet.

 

Vid protokollet                            

 

    Anette Carlberg                                                                                                        Maria Sjögren

   Mötessekreterare                                                                                                     Ordförande

 

  Helén Larsdotter                                                                                                      Anette Carlberg

Justeringsman                                                                                                           Justeringsman                                                                                   

 

 

 

 

måndag 17 oktober 2016

Medlemsmöte Oskarshamns Brukshundklubb

2016-09-22

 

Efter det att ordförande Maria Sjögren hälsat välkommen så började vi med fika och småprat.

Sedan presenterade de närvarande sektionerna sina uppgifter i klubben.

Anna Engström redogjorde vad HUS (sektorn för Hundägareutbildning) har

för uppgifter och verksamhet.

Malin Björklund berättade om vad TS (sektorn för klubbens tävlingsverksamhet) gör.

RUS (sektorn för rasutveckling) där Carina Andreasson sitter har ordnat så det blir ett MH på klubben den 12 november.

Anna gav en sammanfattning om vad ett MH innebär och i stora drag hur det går till.

Uthyrningsgsavtalet för att hyra klubbstugan gicks igenom.

500,- för klubbmedlem 1000,- för icke medlem. Vid intresse att hyra klubbstugan kontakta Helén Larsdotter.

Inomhusträning i vinter är ett önskemål som inte är så lätt att lösa.

Guldhunden Arena finns om man är beredd att åka några mil. Förslag till styrelsen mottages tacksamt.

Utveckla klubben en punkt som också togs upp.

Förslag som att gå med i ”Hundlöpet” Motionslopp där man får ha med sig hund, Hundaktiviteter för barn disskuterades.

Möjlighet till internetanslutning vid uthyrning av klubbstugan.

Önskemål till styrelsen: Möbler till glasverandan. Någon kanske har några

passande möbler som kan ställas dit?

Städdag den 6 oktober från klockan 17.00. Bl.a. av källaren och gamla sekretariatet men det finns säkert något mer att städa.

Klubben fyller 50 år 2017!

Vad vill vi medlemmar göra då? En dag med olika aktiviteter på klubben kom

upp som ett förslag. Fundera och hör av er till styrelsen om idéer!

Efter ytterligare lite snack och samvaro så förklarades mötet (som samlat 15 ST av klubbens medlemmar) avslutat av ordföranden.

 

Anteckningar förda av sekreterare Eva Eklundh.

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-09-22

Närvarande: Maria Sjögren, Eva Eklundh, Anette Carlberg, Anna Engström, Helén Larsdotter, Carina Andreasson, Malin Björklund, Sara Blomqvist.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Annika Bodenholm,

Jenny Pihl, Susanne Källman-Petersson, Jenny Blom.

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

§2 Godkännande av Dagordning

Godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Helén Larsdotter och Carina Andreasson

§4 Sektorerna rapporterar

HUS: Kurserna är i gång. Stort sätt fullt i alla kurser. Spårkurs på en dag kommer senare i höst.

Kortkurs valp pågår. Får klubben tillgång till en inomhuslokal

kan det bli fler kurser under vintern.

Inspirationsdag för instruktörer den 29/10 i Moheda Bollhall. Föreläsning av Per Jensen i Mönsterås hölls i sept. Möjlighet fanns för instruktörer att gå och lyssna på honom.

Grundmodulen börjar i mitten av okt. (två helger). Sedan fortsätter den i sept.

Nya instruktörer är på gång.

RUS: MH är inplanerat den 12 nov. Anmälan genom SBK tävling.

TS: Tävlingsledarkonferens i Vrigstad den 9 okt. Där de nya tävlingsreglerna i Lydnad ska

gås igenom. Malin, Helle, Evert kommer att åka.

Tävlingskåpet på appellplanen behöver uppdateras och göras tillgängligt för medlemmarna.

Möjlighet för medlemmarna att "köpa" en nyckel till skåpet. Malin återkommer om hur mycket depositionsavgiften för nyckeln ska vara.

Rallylydnadstävling den 24 sept.

Appelltävlingen i spår den 17/9 inställd pga. inga anmälningar.

Klubbmästerskap 1 okt. i Lydnad. Bo Karlsson är domare, 100,- i startavgift./tävlande.

Klubbmästerskap 2 okt. Bruks, Appell spår, ingen anmälan ännu.

 

 

 

 

 

§5 Skrivelser

Föreningsriksdagen den 24/11.

§6Bordlagda ärenden

Diskuterades vem som ska gå på Föreningsriksdagen. Bestäms på nästa möte i okt.

Medlemsmodellen: Klubbutveckling, skjuts till ett senare möte.

§7 Styrelsen

Anna redogjorde svaret från Studiefrämjandet efter det frågan ställts om

vilken sammansättning resp. antal styrelsen ska ha.

Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplaner inlämnade senast 17 nov.

Skicka mail på fil till Eva.

Förtjänstmedaljer: Finns möjlighet att dela ut sådana till medlemmar som verkat för klubben. Inget beslut om hur vi ska gå vidare med det togs.

Maria berättade att en ny revisor är knuten till klubben.

§8 Ekonomi

Styrelsen har via mail fått Budget 2016 och utfall 1 jan-31 aug 2016.

Vi väntar med att gå igenom detta till Susanne kan gå igenom det med oss.

Klubbens saldo per 20/9 2016 290 771,-

§9 Övrigt

Sara berättade att hon och Ellinore planerar för en Tävlingsträning i "Brukset" (lydnadsdelen). Planerat att ske under hösten. Mer info kommer.

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet och klubbens Medlemsmöte började.

 

Vid protokollet                            

 

Eva Eklundh                                                                                        Maria Sjögren

Sekreterare                                                                                         Ordförande

 

Helén Larsdotter                                                                                 Carina Andreasson                                                                     

Justeringsman                                                                                      Justeringsman

 

 

 

måndag 19 september 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-08-25

Närvarande: Maria Sjögren, Eva Eklundh, Anette Carlberg, Anna Engström, Helén Larsdotter, Susanne Källman-Petersson, Carina Andreasson, Jenny Blom.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist, Annika Bodenholm,

Jenny Pihl, Malin Björklund.

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

 

§2 Godkännande av Dagordning

Godkändes.

 

§3 Val av två Justeringsmän

Susanne Källman-Petersson och Anna Engström.

 

§4 Sektorerna rapporterar

HUS: Anna redogjorde vad som står i klubbens Instruktörskontrakt.

En kort sammanfattning om vägen till att bli instruktör lämnades också.

Efter att har gått bredvid i två kurser går man sedan Grundmodulen. Efter genomförd Grundmodul väljer man inriktning på vilken sorts instruktör man tänker utbilda sig till.

Anna Engström kommer under hösten/vintern genomgå kursen A:2 inriktning problemhund.

Kurserna har börjat och är fördelade på 1 ST valpkurs, 2 ST Fortsättningskurser, 1 ST Tävlingslydnadskurs.

1 ST kortkurs valp samt 1 ST kortkurs spår kommer att erbjudas medlemmar senare i höst.

RUS: Inget MH kommer att genomföras 3/9 eller 10/9 pga. att ingen testledare finns att tillgå. Det jobbas på ett nytt datum för MH.

M3 utbildning ska ev. anordnas på klubben i höst. För att få gå utbildningen till testledare måste man gjort M:3.

TS: Lydnadstävling har genomförts den 13 september. Svårt att få funktionärer till tävlingen.

KM i Lydnad och Bruks helg 1-2/10. Anna tar kontakt med Malin om detta.

Information läggs ut på Face Book.

För att KM ska kunna genomföras så får de deltagande vara funktionärer åt varandra.

Agilityn: KM i Agilityn gick av stapeln 16/7 med ca 25 ST tävlande.

Klubbmästare i de olika klasserna :

Catherine Rindstig och Emla (large)

Marita Verlebrant och Nisse (medium)

Anna Verlebrant och Milli (small)

 

Ändrade utformning av hinder under 2017. En kostnad för klubben. Måste allt köpas in eller går det att ändra på en del befintliga hinder? En ny klass, Extra Small kommer att införas.

 

§5 Skrivelser

Föreningsriksdagen den 24/11. En representant från klubben kommer att deltaga.

§6Bordlagda ärenden

Medlemsmodellen: Klubbutveckling, skjuts till ett senare möte.

 

§7 Styrelsen

Medlemsmöte 22/9 klockan 19.00.

En ny revisor behöver anlitas. Maria har ett förslag och återkommer efter kontakt.

Oskarshamns Brukshundsklubbs styrelse består av 13 ST ledamöter.

Hur många styrelseledamöter behövs?

Kan någon sektion vara vilande? Exempelvis Tjänstehundsektorn samt PR/Infosektorn.

Motion om förslag av förändrat antal styrelseledamöter lämnas till Årsmötet.

 

§8 Ekonomi

Saldo 25/8-16

Ftg.konto 41 200,-

Kassa 2000,-

Kökskassa: 500,-

Plac.konto 170,-

Swedbank fonder 263 100,-

Summa 306 970,-

Obetalda räkningar: -283,-

Totalt 306 687,-

§9 Övrigt

Bilda en köksgrupp i stället för att ha en ensam ansvarig. Beställa mat till tävlingarna.

Fråga vid samlingen hur många som tänker stanna för att äta efter tävlingen.

Datum för gemensam städdag är satt till 6/10 från klockan 17.00.

Källaren och gamla sekretariatet är i behov av städning.

Inomhusträning i vinter? Förslag? Ta upp på Medlemsmötet.

Uppdatering av klubbens Hemsida och Face Book har Ellinore lovat sköta.

Innehåll i Välkomstbrev till nya Medlemmar. Anna gör ett förslag.

Klubbens Trivselregler diskuterades.

 

 

 

 

 

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet                            

 

Eva Eklundh                                                                                        Maria Sjögren

Sekreterare                                                                                         Ordförande

 

 

 

Anna Engström                                                                                       Susanne Källman- Petersson                            

Justeringsman                                                                                         Justeringsman